ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
คำนำ

คำนำ

         เอกสารประกอบการสอนชุดวิชา ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนานี้ เป็นวิชาที่ใช้ในการเรียนการสอนในชั้นปีที่ ๑ ตามหลักสูตรใหม่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผู้เขียนได้เรียบเรียงจากตำราของท่านผู้เป็นนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา ได้พยายามเขียนให้เนื้อหากระชับไม่มากหรือน้อยเกินไป แต่ไม่ได้หมายความว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นหนังสือที่ดีเลิศกว่าหนังสือเล่มอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้วก็หาไม่ แต่ก็ได้พยายามค้นคว้าจากหนังสือหลายเล่มเพื่อให้ผู้ศึกษาเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ได้เนื้อหาสาระที่ครอบคลุมประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาพอสมควร คงจะมีประโยชน์อยู่แก่ผู้ศึกษาไม่มากก็น้อย หากมีเนื้อหาบางส่วนบางตอนที่ยังไม่สมบูรณ์ เช่น ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในอีกหลายประเทศที่มิได้กล่าวถึง ที่นำมากล่าวเน้นเฉพาะประเทศที่สำคัญเท่านั้น และอีกประการหนึ่ง ก็จำกัดด้วยจำนวนของหน้ากระดาษด้วย ก็ขอให้ผู้ใคร่ต่อการศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าจากตำราของผู้เป็นบัณฑิตทางพระพุทธศาสนาที่เขียนไว้แล้วมีอยู่เป็นจำนวนมาก จะทำให้ผู้ศึกษาค้นคว้ามีความรู้ทางประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น
         อย่างไรก็ดี เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ก็ต้องมีเนื้อหาบางส่วนที่ขาดตกบกพร่องหายไปบ้าง ถ้ามีเนื้อหาส่วนใดผิดพลาดไม่ถูกต้อง หรือขาดความสมบูรณ์ของเนื้อเรื่อง ผู้เขียนยินดีน้อมรับคำตำหนิจากบัณฑิตทุกท่านด้วยความบริสุทธิ์ใจ และยินดีจะปรับปรุงเนื้อหาสาระให้มีความสมบูรณ์ในการพิมพ์ครั้งต่อ ๆ ไป

ด้วยความปรารถนาดี

พระมหาสมศักดิ์ าณโพโธ
คณะศาสนาและปรัชญา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย