ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
บทที่ ๒ - การเข้าถึงพระพุทธศาสนา ๓ ประการ
๑. ปริยัติธรรม ได้แก่ การศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยอันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกให้เข้าใจ เพื่อจะนำไปใช้การปฏิบัติ
๒. ปฏิปัตติธรรม ได้แก่ การปฏิบัติธรรมตามที่ได้ศึกษามาจากปริยัติแล้วมี ๓ อย่าง คือ ปฏิบัติด้วยศีล สมาธิ และปัญญา
๓. ปฏิเวธธรรม ได้แก่ ผลที่เกิดจากการศึกษาปริยัติ และปฏิบัติที่ถูกต้อง คือนวโลกุตตรธรรม ๙ ได้แก่ มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑