ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
บทที่ ๑ - ทรรศนะของครูทั้ง ๖
แนวความคิดของครูทั้ง ๖ นั้น เป็นแนวความคิดที่แหวกแนวปฏิวัติไปจากความคิดดั้งเดิมของคัมภีร์พระเวท เป็นแนวความคิดร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้า ซึ่งมีปรากฏอยู่ในประวัติวรรณคดีบาลี โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดของท่านเหล่านั้นมีปรากฏอยู่ในสามัญญผลสูตร ทีฆนิกาย พอจะนำมาสรุปแนวความคิดได้ดังนี้
๑. ปูรณกัสสปะ
๒. มักขลิโคสาล
๓. ปกุทธกัจจายนะ
๔. อชิตเกสกัมพล
๕. นิครนถ์นาฏบุตรหรือท่านมหาวีระ
๖. สัญชัยเวลัฏฐบุตร