ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
บทที่ ๑ - อินเดียก่อนยุคพุทธกาล
ประเทศอินเดียมีเนื้อที่กว้างใหญ่ไพศาลมาก และในปัจจุบันนี้ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๓,๒๘๗,๒๖๓ ตารางกิโลเมตร ประชากรประมาณ ๑,๐๐๐ ล้านคน ย้อนไปเมื่อประมาณ ๑,๐๐๐ ปี ก่อนพุทธกาล ชนเผ่าดราวิเดียน (Dravidians) หรือมิลักขะได้เข้ามาสู่ดินแดนส่วนนี้ ถิ่นเดิมของเผ่านี้อยู่ ที่ไหนไม่ปรากฏชัด อารยธรรมที่ขุดค้นพบในอินเดีย แสดงให้เห็นว่า ชนชาติทราวิด หรือดราวิเดียนนี้เป็นชาติที่มีความเจริญมาก่อน ส่วนมากได้มาตั้งถิ่นฐานอยู่แถบลุ่มแม่น้ำสินธุ
ก่อนจะมาถึงยุคพุทธกาล เราอาจจะแบ่งช่วงระยะเวลาแห่งประวัติศาสตร์ของประเทศอินเดียออกได้ ๓ ยุคด้วยกันคือ :-
๑. ยุคพระเวท
๒. ยุคพราหมณะ
๓. ยุคอุปนิษัท


Manorama, Yearbook of India, 1996